GDPR

Vi hanterar personuppgifter enligt Dataskyddsförordningen.
Vi samlar inte in mer uppgifter än de som är nödvändiga för att kunna genomföra begravningen.
Vi har kvar uppgifterna så länge de behövs och enligt lag.
Vi använder bara uppgifter till det de var avsedda för när de togs emot.
De personuppgifter som kommer att behandlas är i de flesta fall beställarens och dödsboets.
Den avlidens personnummer omfattas inte av dataskyddsförordningen.
Våra anställda har skrivit på ett avtal om tystnadsplikt, som är en grund i skydd av personuppgifter.